Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:45

45Kɛ bo Israɛl bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ ngɛ́mtay bo báchɛ̀m arɛ́ ɛnyu ɛyɔ, bábhɔ́ŋ bɛyǎ mpabhamɨ́k nɛ bɔPɔ̌l. Bábhó bɛsɔkɔti Pɔ̌l mánkɛmɛ nɔkɔ ɛpʉ́ítí ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index