Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:46

46Ɛyɔ ɛ́kʉ́ Pɔ̌l nɛ Banábas bábhó bɛ́rɛm kɛbhɔŋ bɛcháy bɛ, “Bě bo Israɛl kɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́yámbɨ bɛ́gháti Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ áfú ntá Mandɛm. Kɛ tɛ̌ndu bǎbyàk yɔ́, nɛ bǎyɨ́ŋɨ mmʉɛt ayɛka bɛ́ bǎbhɨ́kɨ́ kwáy bo abhɛn bábhɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛ́nti, sɛ́rɔ̀ yɛ be nɛ sɛ́rɔ̀ŋ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nɛ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index