Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:47

47Ɛnyu ɛyɔ kɛ Mandɛm Acha ághátí bhɛsɛ sɛnkʉ, mpok árɛ́mɛ́ bɛ,

‘Nkʉ wɔ ɔ́mbák ɛrɔ́ŋɔ́ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl,

bɛ́ ndǔ bɛtaŋ Mandɛm, ɔ́nkwak mmɨk nkɛm ambɔŋ nɛpɛ́m.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index