Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:48

48Bo abhɛn bápú bo Israɛl bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, bábhɔŋ bɛyǎ maŋák, bábhó bɛ́chyɛ bakak ntá Mandɛm ɛ̌ti ɛyɔŋ ɛyi. Nɛ abhɛn Mandɛm áyábhɛ́ bɛ́ mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨkɨ bhɔ́ŋ ngwɛnti, mánoko Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index