Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:5

5Báchwɔ́bhɛ́ nɔkɔ arɛ ndu mɔ́tɔk anɛ bábhɨŋɨ bɛ́ Salamis, bárɔ áchwi nɛkunyɛ́n bákó ɛtɔk mángati nɔkɔ Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl. Jɔ̌n Mák abhak nɛ bhɔ́, ankwak nɔkɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index