Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:51

51Pɔ̌l nɛ Banábas bákwɛ́t mfok ɛtɔk ɛyɔ anɛ áchí bhɔ́ bɛkak bɛtɔŋ bɛ́ chɔŋ Mandɛm antáŋ bǒbhɔ ndu ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bákʉ́. Báfa báré rɔ́ŋ Ikɔ́niɔm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index