Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:6

6Bárɔ́k ambɨ ɛnyuyɔ ndǔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk kpát bákɨŋɨ ɛtɔk nɛntɨnyɛn Sáyprɔs ɛyɔ ɛnkɛm báchwɔp Pafɔs. Bátɛ́mɛri mmu Israɛl arɛ́ anɛ achi mǔnjɔ kɛ ǎpù bapu bɛ́ achí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. Aka nnyɛn bɛ́ Ba-Jesus.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index