Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:7

7Achí nyaka mpoknkɛm nɛ gɔ́bhanɔ ɛtɔk ɛyɔ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Sɛjɔs Paólɔs. Sɛjɔs Paólɔs abhak ndɨŋɨndak. Abhɨŋɨ Banábas nɛ Sɔ̌l mbɔnyunɛ áyàŋ nyaka nkwɔ bɛghok Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index