Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:8

8[Nnyɛ́n Ba-Jesus nɛchak nɛchi nyaka bɛ́ Ɛ́límas nɔ chi mǔnjɔ ndu ɛyɔŋ Grik.] Ɛ́límas mǔnjɔ abho bɛ́kɛm ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ ndu yi áyàŋ bɛ́kʉ gɔ́bhanɔ ákɛ́ koŋo mbi Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index