Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:9

9Bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ bɛbhak nɛ Sɔ̌l anɛ nnyɛ́n ɛni nɛ́chák nɛ́chí nyaka bɛ́ Pɔ̌l. Pɔ̌l atɛp yi amɨ́k amʉɛt,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index