Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:1

Pɔ̌l nɛ Banábas bágháti Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm ɛtɔk Ikɔ́niɔm

1Pɔ̌l nɛ Banábas báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Ikɔ́niɔm, bárɔk báchwe ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl baghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ Yesu arɛ. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ bhɔ. Ɛ́kʉ́ bɛyǎ bo mánóko. Bo abhɛn mánóko bábhák bo Israɛl nɛ bo bɛtɔk bɛchak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index