Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:11

11Ngɛ́mtay bo abhɛn bachi arɛ bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ Pɔ̌l ákʉ́, bábhó bɛ́bɨk ndu ɛyɔŋɔ́tɔk ɛyap, ɛyɔŋ bǒ Likáonia mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Bɔmandɛm básɔt mmʉɛt bakwǎŋwaŋ bátwɔ fá amɨk ntá yɛsɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index