Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:13

13Ɛkɛrákap mandɛm nsé Sús ɛ́chí nyaka nɛfí bɛfʉɛt nkok ɛtɔk. Nchiakap mandɛm nsé Seus asɔt manɛ́m mpɔŋ nɛ bɔchuchu abhɛn mánɨ́ arɔk antí ɛtɔk mbɔnyunɛ yí nɛ ngɛ́mtáy bhó abhɛn báchi arɛ báyàŋ nyaka bɛchyɛ akap ntá Banábas nɛ Pɔ̌l.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index