Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:14

14Kɛ Banábas nɛ Pɔ̌l, bǒnto Yesu, bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bǒbhɔ báyàŋ bɛkʉ, batɨ achɔŋti bhɔ amɛm kpát bádákáti ndɛn ɛ́yap amʉɛt. Bájɛt báchwe amɛm ɛká bo ɛyɔ nɛ bǎrí mándɛmɛ nɔkɔ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index