Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:15

15“Bɔta, ndaká yi bákʉ̀ ɛnyunɛ? Sɛ́chí nkwɔ chi bakwǎŋwaŋ mbɔ bhe! Sɛ́twɔ fá bɛ́gháti bhe Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu bɛ́ mǎntɨk nsɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɨkɨ bhɔŋ nsay mǎntwɔ́ ntá Mandɛm mmu áchyɛ̀ nɛpɛ́m. Yí kɛ ághókó mfay nɛ mmɨk nɛ manyɛ́n nɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index