Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:16

16Ndu mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm, arɔ́ nyaka bo bɛtɔkɔ́ mmɨk mankɛm mánkʉ mbɔ ɛnyǔ bákɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index