Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:17

17Yɛ̌ nɔ, abhɨkɨ rɔ nyaka bɛtɔŋ kpoŋoroŋ bɛ́ yí áchí. Ǎkʉ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ. Yí kɛ ákʉ̀ manyiɛp ámfú amfay nɛ ǎchyɛ̀ mbwɔt ndǔ ayi mpok, anchyɛ bhe nɛnyíɛ́, anchyɛ maŋák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index