Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:18

18Pɔ̌l nɛ mmʉɛrɛ ywi bárɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bo bhɔ mángɔ́ bɛ́ bɔ́ nkwɔ́ báchí chí bakwǎŋwaŋ. Yɛ̌ nɔ, bábhɨ́kɨ́ kwáy bɛchyɛt bɔ mbi bɛ́ bɛ́kɛ́ chyɛ bhɔ́ akap anɛ́ babhɔŋɔ bɛchyɛ chi ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index