Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:19

19Kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, mbɔk bo Israɛl báfú Antiɔk anɛ atú Pisídia, báchák báfú Ikɔ́niɔm. Bákʉ́ bɛyǎ bo mánká nɛ bhɔ. Ɛkʉ bátɛ́mti Pɔ̌l nɛ batay, básu bárɔk bárɔ antí ɛtɔk nɛ nkaysi bɛ́ anáŋ agu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index