Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:2

2Kɛ bo Israɛl abhɛn bábhɨkɨ noko mbok Yesu bábho bɛrɛm bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́nyɨkɨsi batɨ bo abhɛn bápú bo Israɛl. Bárɔ́bhɛ bé chí ntɨ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index