Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:21

Pɔ̌l nɛ Banábas bápɛtnsɛm Antiɔk amɛm atú Síria

21Pɔ̌l nɛ Banábas báre ghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu amɛm ɛtɔk Dɛ́be. Bɛyǎ bo mánoko nɛ bábho bɛ́kóŋo Yesu. Bɔ Pɔ̌l bápɛt yɛ nsɛm Lístra nɛ Ikɔ́niɔm nɛ Antiɔk anɛ Pisídia.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index