Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:22

22Báré fyɛ́ bakoŋo Yesu ntɨ mbaŋ ɛyɔ ɛnkɛm mánchyɛ nɔkɔ bhɔ́ maníɛ́ bɛ́ mándɔ́k ambɨ bɛ́te kpirí ndʉ̌ nɛsɨkɨ́ntɨ ɛnap nɛ Yesu. BɔPɔ̌l bágháti bhɔ́ bɛ bábhɔŋ bɛghɔ bɛyǎ ɛsɔŋɔri kɛ mǎnchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛ́n Mandɛm ǎbhák Mfɔ wap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index