Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:23

23Pɔ̌l nɛ Banábas báyap bǒ batí ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛkɛrɛ́ Mandɛm. Báfyɛ́ bhɔ́ amɔ Yesu Acha mmu bɔ́ básɨ́kɨ́ ntɨ nɛ yi ndu nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ nɛtarɛ́nsay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index