Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:26

26Básɔ́t achwǐnyɛ́n bɛfu Atália bápɛtnsɛm Antiɔk. Amɛm ɛtɔk Antiɔk kɛ̌ bǒnto Yesu mánɨ́kɨ́mʉɛt ɛ̌ti Banábas nɛ Pɔ̌l bɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm mɛ́mbák nɛ bhɔ ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn bákʉ́ kɛ bápɛtnsɛm Antiɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index