Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:27

27Báchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Antiɔk, babhɨŋɨ Bǒ nkwɔ́ Yesu báchɛm nɛbhʉɛt amɔt. Bágháti bhɔ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɔ bákʉ́ ndu bɛtaŋ Mandɛm, nɛ ɛnyu Mandɛm ánɛ́nɛ́ mbi bɛ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl mánsɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index