Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:3

3Pɔ̌l nɛ Banábas babhak Ikɔ́niɔm ndu ɛrɔri mpok mángati nɔkɔ bo mbok Acha kpoŋoroŋ kɛbhɔŋ bɛcháy. Mandɛm are tɔ́ŋ bo Ikɔ́niɔm kpoŋoroŋ bɛ́ mbok anɛ bɔ́ Pɔ̌l bághàti bho ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi achí tɛtɛp, akʉ nɔ ndu áchyɛ́ bhɔ́ bɛtaŋ bɛ́kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index