Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:5

5Mbɔk bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl báchɛ́m nɛ bǒ batí bhap báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánchyɛ bǒnto Yesu ɛsɔŋɔri nɛ bɛ mantɛmti bhɔ nɛ batay mángwáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index