Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:6

6Bǒnto bárɨŋɨ nɔ́kɔ́ nkaysi yap, bábʉɛ́ bárɔk atú Likáonia, ndu bɛtɔk Lístra nɛ Dɛ́be nɛ mbaŋ ɛnɛ ɛchi kɛkwɔt arɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index