Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 14:9

9Ɛwak ɛ́mɔ́t, abhak chɔ́kɔ́ anta nɔkɔ batú ndu ɛnyɨŋ ɛnɛ Pɔ̌l árɛ̀m. Pɔ̌l ayɨŋɨ yi dǐǐ, ághɔ́ bɛ́ yí wu anókó bɛ́ Mandɛm ǎkwáy bɛ́bú yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index