Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:1

Bǒbati nkwɔ́ Yesu bákɛm ɛchɛmɛ ɛgho Yerúsalɛm

1Bo báfú Judɛ́ya bátwɔ́ Antiɔk bábhó bɛtɔŋ bǒnkwɔ Yesu mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mandɛm apú kway bɛ́pɛ́mɛ mmu mbák babhɨkɨ syɛp yí bɛkoŋo ɛbhé Moses.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index