Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:10

10Ntí anɛ bǎyàŋ yɛ mɛmɔ Mandɛm, bɛ́ghɔ mbák chɔŋ yi ambé ntɨ achí bɛ́ yí? Ndaká yí bǎchyɛ̀ batu anɛ yɛ̌ chi bachǐmbɨ bhɛsɛ babhɨkɨ kway nyaka bɛpɔkɔ ntá bo abhɛn bachi bakoŋo Yesu? Yɛ̌ chi bɛsɛ nkwɔ sɛ́bhɨkɨ kway bɛpɔkɔ batǔ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index