Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:11

11Ɛ́bhɨ́kɨ́ rɨ bɛkʉ nɔ! Sɛ́noko bɛ́ Mandɛm ǎpɛ̀mɛ bhɛsɛ́ chí ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn Yesu Acha átɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ́ nɛ nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ ǎpɛ̀mɛ bɔ nkwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index