Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:12

12Píta árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, ɛchɛmɛ ɛnkɛm ɛ́kwɛ́n kpák ndu bɛ́ghok ndu Banábas nɛ Pɔ̌l bághàti bhɔ ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ bhɔ́ bɛtaŋ, bákʉ́ nɛntɨ bo abhɛn bápú bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index