Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:13

13Mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m, Jems afate abho bɛ́rɛm bɛ, “Bɔ̌ma, ghók ká ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index