Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:15

15Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ ɛ́kɔ ndɔŋ amɔt nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ mbɔ ɛnyu básɨ́ŋɨ́ bɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index