Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:16

16‘Ansɛm mpok, chɔŋ mpɛtnsɛm mpɛt ntee ɛkɛt Debhít ɛnɛ́ ɛ́kwɛ́nɛ́. Chɔŋ njoŋ ɛkɛt ɛnɛ́ ɛ́báy mmʉɛt amɨk nkʉ yɔ ɛmpɛt ɛnte.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index