Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:17

17Chɔŋ nkʉ nɔ bɛ bǒbhɔ mankɛm mámbo bɛyaŋ mbi bɛ́twɔ ntá ya, yɛ̌ chi bo abhɛn bápú bo Israɛl, mankɛm abhɛn mbɨ́ŋɨ́ bɛ mámbák bǒbha nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index