Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:18

18Nɔ kɛ Mandɛm Acha mmu akʉ bo mándɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn arɛmɛ tɛsáy.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index