Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:19

19Jems arɔk ambɨ bɛ́rɛm bɛ, “Ndu nkaysi aya, sɛ́kɛ́pɛrɛ sɔŋɔri bǒ abhɛn bápú bo Israɛl abhɛn bátwɔ̀ ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index