Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:2

2Pɔ̌l nɛ Banábas bákɛ́m ɛtaŋtí ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ́ ɛ̌ti ndaka wu kɛghɔ́ ntí. Ɛ́kʉ baka ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ Pɔ̌l nɛ Banábas nɛ mbɔk bakoŋo Yesu abhɛn Antiɔk mándɔ́k Yerúsalɛm, mángɔ́ bǒnto nɛ bǒbati nkwɔ́ Yesu ɛ̌ti ndaka wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index