Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:20

20Sɛ́nsɨ́ŋ chí ɛkáti sɛ́ngáti bhɔ bɛ bákɛ́ nyiɛ nɛnyíɛ́ nɛ nya anɛ áfú ndǔ akap anɛ báchyɛ́ ntá mandɛm nsé, nɛ bɛ mándɔ ɛpúsí, nɛ bɛ bákɛ́ nyiɛ́ nya ɛnɛ́ manoŋ amap ábhɨ́kɨ́ rɔŋ amɨk, nɛ bɛ bákɛ́ nyiɛ manoŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index