Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:21

21Sɛ́nsɨ́ŋ bɔ́ nɔ mbɔnyunɛ bábho bɛ́pay bɛbhé Moses ɛbhɛ́n amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl tɛntɛp, ndu yɛ̌ntɨkɨ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt, nɛ bo yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk bárɨŋɨ bhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index