Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:22

Básɨ́ŋ ɛkáti ntá bǒnkwɔ́ abhɛn bápú bo Israɛl

22Bǒnto Yesu nɛ bǒbatí nɛ bǒnkwɔ́ Yesu mankɛm bághɔ́ bɛ́ chí ɛrɨ́tí nkaysi. Báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánjáp bo mánto Antiɔk nɛ Pɔ̌l nɛ Banábas. Báyáp yɛ Sáilas nɛ Júdas anɛ nnyɛ́n ɛni nɛ́chák nɛ́chí bɛ Básabas. Bɔ batí apay bábhak bǒbatí nkwɔ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index