Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:23

23Ɛkáti ɛnɛ́ báchyɛ́ bhɔ́ mándɔ́k nɛ yɔ ɛ́ré rɛm bɛ, “Bɛsɛ́ bǒnto Yesu nɛ bǒbatí nɛ bǒnkwɔ́ Yesu mankɛm sɛ́kàka be bɔ̌máyɛsɛ abhɛn bápú bo Israɛl awu Antiɔk, nɛ abhɛn Síria nɛ abhɛn Silísha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index