Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:24

24Sɛ́ghok bɛ mbɔk bo báfu fá ntá yɛsɛ́ batwɔ awu nɛ nɛtɔ́ŋ ɛnap bɛ́chyɛ bhe ɛsɔŋɔri nɛ bafyɛ bhe ɛbyɔk antɨ ɛnɛ́ sɛ́bhɨ́kɨ́ tó bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index