Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:25

25Ɛ̌ti yɔ kɛ sɛ́chɔ́kɔ́, sɛkǎ ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ́ sɛ́njap bo sɛ́nto ntá yɛka nɛ abhɛn ɛkɔŋ abhɛsɛ, Pɔ̌l nɛ Banábas,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index