Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:27

27Sɛ́tò yɛ Júdas nɛ Sáilas ntá yɛka. Mǎnaŋ mǎngáká awu chɔŋ mángati bhe bɛsí nɛ bɛsi nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́nsɨ́ŋɨ́ amɛm ɛkáti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index