Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:28

28Ɛ́chí bɛ́ sɛ́bhɔŋ nkaysi amɔt nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ bɛ sɛ́kɛ́ chyɛ bhe batu áchák anɛ acha bɛbhé ɛbhɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛbhʉrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index