Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:29

29Nɔ chi bɛ bǎkɛ́ nyiɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛfǔ ndʉ̌ akap anɛ́ báchíɛ ntá mandɛm nsé, nɛ bǎkɛ́ nyiɛ́ manoŋ, nɛ yɛ̌ chi nnya anɛ manoŋ ami ábhɨ́kɨ́ rɔŋ amɨk. Nɛ bɛ mǎndɔ́ ɛpúsí. Mbák mǎndɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, chɔŋ ɛ́mbak ɛrɨ́rɨ́ nɛ bhe. Mǎnchɔkɔ sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index