Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 15:3

3Bafa bare rɔŋ mbɔ ɛnyǔ nkwɔ Yesu bátó bhɔ́. Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ atú Foníshia nɛ atú Samária, báre téé ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi ambi mángati nɔkɔ bǒnkwɔ́ bɛ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl mánóko mbok Yesu nkwɔ. Ɛyɔ ɛ́chyɛ bakoŋo Yesu bɛyǎ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index